Soalan Lazim

Seksyen Aset Dan Perolehan

Perolehan Kerajaan

1. Apakah had nilai bagi pembelian terus yang diterimapakai di peringkat Kerajaan Negeri Pahang?

Jawapan: Had nilai pembelian terus adalah sehingga RM50,00.00 dan Kuasa Melulus adalah Pegawai Pengawal (Ketua Jabatan). Ianya adalah selaras dengan Pekeliling Perbendaharaan PK 2.10 Pembelian Terus (Bekalan dan Perkhidmatan). Jabatan perlu melaksanakan kajian pasaran dan mendapatkan kelulusan Ketua Jabatan terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembelian bekalan dan perkhidmatan berkenaan.

2. Apakah kaedah yang boleh diguna pakai sebagai Kajian Pasaran bagi perolehan secara pembelian terus?

Jawapan: Jabatan/Agensi perlu mendapatkan tiga (3) tawaran harga daripada pembekal tempatan melalui kaedah kajian pasaran yang ditentukan Jabatan/Agensi sendiri. Jabatan/Agensi boleh membuat kajian pasaran mengikut kesesuaian seperti dalam bentuk sebut harga (“quotation”) tidak formal, “window shopping”, carian laman web, harga pembelian lampau dan lain-lain. Agensi boleh menentukan kaedah kajian pasaran yang paling sesuai dengan bekalan/ perkhidmatan yang ingin diperolehi.

Walau bagaimanapun, Jabatan-Jabatan di peringkat Kerajaan Negeri Pahang tidak perlu melaksanakan kajian pasaran bagi pembelian terus yang bernilai kurang daripada RM5,000.00 dan Ketua Jabatan perlu menggunakan budi bicara masing-masing bagi menentukan perolehan yang dilaksanakan adalah selaras dengan konsep “value for money”.

3. Apakah rujukan untuk melaksanakan perolehan kursus?

Jawapan: Jabatan/Agensi boleh rujuk Surat Pekeliling Perbendaharaan Negeri Pahang Bilangan 1 Tahun 2018 berkaitan Peraturan Permohonan Bagi Mengadakan Latihan/Bengkel Diluar Pejabat Secara Berpakej di laman Web PKPN.

4. Bagi perolehan perkhidmatan perunding, Agensi manakah yang telah diiktiraf sebagai Jabatan Teknik?

Jawapan: Bagi pelaksanaan projek-projek pembangunan fizikal, Jabatan Teknik adalah Jabatan Kerja Raya (JKR) dan Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) sahaja. Dua Jabatan ini telah diberi kuasa Right of First Refusal (ROFR) untuk menentukan / mengenalpasti projek yang boleh dilaksanakan oleh Jabatan Teknik sendiri ataupun oleh Agensi. Jabatan hendaklah merujuk Pekeliling Perbendaharaan PK 3 Perolehan Perunding berhubung perkara ini.

5. Bagaimanakah pelaksanaan Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) ke atas kontrak perolehan Kerajaan?

a.Perolehan Bekalan

Kementerian/Jabatan Kerajaan Persekutuan dan Negeri adalah diberi pelepasan daripada membayar GST ke atas perolehan bekalan (barang) kecuali bagi kereta import dan petroleum, selaras dengan Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pelepasan) 2014 [P.U.(A) 273/2014]. Walau bagaimanapun, pelepasan daripada membayar GST hendaklah dibuat melalui pengeluaran Certificate of GST Relief (CoGSTR). CoGSTR perlu ditandatangani ke atas setiap perolehan yang mendapat pelepasan GST seperti yang diperuntukkan dalam Perintah Cukai Barang dan 14 /174 Perkhidmatan (Pelepasan) 2014. Dalam hal ini, Pegawai Pengawal/ Ketua Jabatan atau mana-mana pegawai yang diturun kuasa oleh Pegawai Pengawal/ Ketua Jabatan sebagai pelulus Pesanan Tempatan/ Surat Setuju Terima (SST) dibenarkan untuk menandatangani CoGSTR mengikut had nilai perolehan yang telah ditetapkan.

b.Perolehan Kerja, Perkhidmatan Perunding dan Perkhidmatan Bukan Perunding

Perolehan kerja, Perkhidmatan Perunding dan Perkhidmatan Bukan Perunding adalah dikenakan GST. Kementerian/Jabatan Kerajaan Persekutuan dan Negeri hendaklah menggunakan peruntukan sedia ada bagi menampung kenaan GST.

6. Adakah perbezaan antara Kontrak Pusat dan Kontrak Panel Berpusat?

Jawapan: Pekeliling Perbendaharaan PK 2.5 Kontrak Pusat dan PK 2.7 Kontrak Panel Berpusat jelas menerangkan perbezaan antara Kontrak Pusat dan Kontrak Panel Berpusat.

 

Kontrak Pusat adalah perolehan bekalan/perkhidmatan guna sama di mana harga dan spesifikasi ditetapkan mengikut kontrak tersebut bagi tempoh tertentu.

 

Kontrak Panel Berpusat adalah kontrak antara Agensi dengan syarikat panel yang disenaraikan oleh Kementerian Kewangan bagi perolehan bekalan/perkhidmatan guna sama untuk sesuatu tempoh tertentu. Agensi hendaklah memperoleh bekalan/perkhidmatan daripada syarikat panel mengikut spesifikasi/keperluan masing-masing melalui kaedah perolehan yang ditetapkan. Harga adalah berdasarkan harga tawaran syarikat panel yang dilantik

Jabatan adalah bertanggungjawab untuk menyemak senarai terkini item Kontrak Pusat dan senarai Kontrak Panel Berpusat serta tarikh kuat kuasa kontrak dalam Portal Pekeliling Perbendaharaan.

7. Jabatan berhasrat untuk melaksanakan perolehan kasut kulit untuk diberikan kepada kakitangan yang berkelayakan. Adakah pembelian tersebut perlu dilaksanakan dengan syarikat kontrak panel berpusat?

Jawapan: Tidak. Pembelian kasut kulit tidak lagi tertakluk kepada peraturan pembelian item kontrak panel berpusat. Ini memandangkan kontrak panel berpusat bagi kasut kulit telah pun tamat.

8. Jabatan telah diluluskan peruntukan sebanyak RM12,000.00 bagi pembelian aset perabot berasaskan kayu di bawah OSOL 35000. Kajian pasaran telah dilaksanakan dan didapati Syarikat ABC Sdn Bhd telah menawarkan harga terendah. Bolehkan pembelian perabot kayu tersebut dilakukan dengan syarikat tersebut ?

Jawapan : Tidak. Perabot kayu merupakan salah satu item Kontrak Panel Berpusat dan pembelian hanya boleh dilaksanakan dengan syarikat panel sahaja mengikut kaedah perolehan yang telah ditentukan mengikut had nilai. Jabatan adalah bertanggungjawab untuk menyemak senarai syarikat dalam Portal Pekeliling Perbendaharaan.

Mana-mana pengecualian hendaklah dipohon melalui Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan dan mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada Pegawai Kewangan Negeri sebelum melaksanakan perolehan berkenaan.

9. Apakah kaedah perolehan yang berkuatkuasa bagi percetakan dokumen kerajaan? Adakah perolehan percetakan boleh dilaksanakan secara terus dengan Syarikat Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB)?

Jawapan: Semua urusan perolehan percetakan dokumen Kerajaan hendaklah dilaksanakan dengan syarikat Bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan mengikut tatacara perolehan semasa. Bagi percetakan dokumen keselamatan, Agensi hendaklah mendapatkan khidmat nasihat dan pengesahan dari Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia, Jabatan Perdana Menteri (PKPKKM, JPM) sebelum perolehan dilaksanakan.

Kerja-kerja cetakan bagi dokumen yang melibatkan Warta Kerajaan Persekutuan dan Negeri sahaja yang mesti dilaksanakan dengan PNMB tanpa tertakluk kepada sebarang had nilai dan tempoh masa. Agensi adalah dikecualikan daripada mengadakan kontrak formal dan bayaran bagi kerja-kerja percetakan yang hendaklah dibuat berasaskan inbois yang dikemukakan oleh PNMB. Percetakan dokumen selain yang dinyatakan di para berkenaan hendaklah mematuhi peraturan yang berkuat kuasa.

10. Jabatan berhasrat untuk melaksanakan perolehan bekalan alat tulis dengan Syarikat XYZ secara pembelian terus. Walau bagaimanapun, anggaran nilai pembelian tersebut adalah RM400,000.00. Adakah Jabatan dibenarkan melaksanakan perolehan bekalan tersebut secara pembelian terus dan diberikan pengecualian sebut harga?

Jawapan: Tidak. Perolehan bernilai RM400,000.00 adalah tertakluk kepada pelaksanaan sebut harga. Sekiranya atas sebab-sebab atau justifikasi yang kukuh, Jabatan hanya akan dibenarkan melaksanakan perolehan tersebut secara Rundingan Terus dan proses Rundingan Harga perlu dilaksanakan sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan.

Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Pahang

Hakcipta Terpelihara © 2021 Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Pahang.
Kemaskini Terakhir : 24 Mei 2024 • Jumlah Pelawat : 346958
faq sharing button Soalan Lazim
hubungi sharing button Hubungi Kami
aduan sharing button Maklum Balas
sitemap sharing button Peta Laman