w3cQRCode

Malay English

Surat Arahan Akauntan Negeri

Tahun 2016

bullet1 Surat Tarikh Akhir Penghantaran Baucar Bayaran Bagi Tahun Kewangan 2016 baru 1

bullet1 Tatacara Pelaksanaan Rekupmen Panjar Wang Runcit Secara EFTbaru 1
  >> Surat Arahan Operasi Akauntan Negeri Bil.2 Tahun 2016

bullet1 Bil. 1 - Tatacara Pembayaran Di Bawah Arahan Perbendaharaan 96(a)
   >> Surat Arahan Operasi Akauntan Negeri Bilangan 1 Tahun 2016

 

Tahun 2015

bullet1 Bil. 1 - i) Perubahan Kod Urusniaga dan Kod OSOL Bagi Bayaran Perkhidmatan Perlindungan dan Keselamatan bagi Anggota RELA
              ii) Penggunaan Kod OSOL yang baharu selaras dengan penggunaan 1PP
              iii) Caj Pemprosesan Cek Ke Atas Jabatan/PTJ
              iv) Laporan Lawatan Naziran SPEKS
   >> Surat Arahan Akauntan Negeri Bilangan 1 Tahun 2015

bullet1 Bil. 2 - Pelaksanaan Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) Ke Atas Perolehan Kerajaan
   >> Surat Arahan Akauntan Negeri Bilangan 2 Tahun 2015

 

Tahun 2014

bullet1 Bil. 1 - i) Prosedur Pemprosesan Waran / Baucar Jernal
              ii) Penyediaan Penyata Penyesuaian Bulanan
              iii) Penyelenggaraan Buku Vot / Buku Akaun Amanah
   >> Surat Arahan Akauntan Negeri Bilangan 1 Tahun 2014

bullet1 Bil. 2 - i) Kod Perbelanjaan Kemudahan Pembelian Alat Komunikasi Mudah Alih
              ii) Kod Perbelanjaan Caj Bulanan Alat Komunikasi Mudah Alih
              iii) Bayaran Imbuhan Tahunan Dan Bantuan Kewangan
   >> Surat Arahan Akauntan Negeri Bilangan 2 Tahun 2014

bullet1 Bil. 3 - Penggunaan Kod Objek Sebagai Objek Lanjut (OSOL)
   >> Surat Arahan Akauntan Negeri Bilangan 3 Tahun 2014

bullet1 Bil.4 - i)  Laporan Terperinci Pukal BP08 ( PUKAL ) dapat dicetak di Modul PTJ
             ii) Prosedur Rekupan Panjar Wang Runcit Secara EFT
             iii)Penambahbaikan Sistem PTJ Kewangan - Modul Panjar Wang Runcit
   >> Surat Arahan Akauntan Negeri Bilangan 4 Tahun 2014