Piagam Pelanggan

1. Menyediakan Anggaran Belanjawan Tahunan Negeri/Tambahan   Peruntukan dan dikemukakan kepada Urusetia Dewan Undangan  Negeri dua (2) minggu sebelum persidangan Dewan Undangan Negeri

2. Mengeluarkan Waran Am bagi Belanja Mengurus dan Kuasa Mengeluarkan bagi Belanja Pembangunan dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja selepas menerima Enakmen Perbekalan

3. Memberikan maklumbalas kepada semua permohonan yang memerlukan kelulusan Pegawai Kewangan Negeri dalam tempoh 14hari dari tarikh permohonan diterima

4. Memproses bayaran dalam tempoh 4 hari dari tarikh baucar diterima daripada Pusat Tanggungjawab (PTJ)

5. Pembayaran gaji Penjawat Awam Kerajaan Negeri mengikut jadual pembayaran gaji yang ditetapkan

6. Mengemukakan Penyata Kewangan Tahunan Kerajaan Negeri kepada Jabatan Audit Negara sebelum 31 Mac pada tahun berikutnya

7. Memastikan setiap aduan pelanggan yang diterima diberi maklumbalas  awal dalam tempoh 24 jam dari tarikh aduan diterima